ผลการดำเนินงานประจำเดือน มี.ค.60
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-10-26 10:37:52
IP: 192.168.100.248
 


 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน เม.ย.60

จำนวนสมาชิก
12,154
ราย
           - สมาชิกสามัญ  9,447 ราย
           - สมาชิกสมทบ  2,707 ราย
ทุนดำเนินงาน
5,654,911,156.42
บาท
เงินรับฝาก
3,461,107,936.91
บาท
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากภายนอก 23,250,000.00 บาท
ทุนเรือนหุ้น
1,626,898,780.00
บาท
ทุนสำรอง
319,571,404.55
บาท
ทุนสะสมอื่น ๆ
54,057,873.78
บาท
กำไรสุทธิประจำเดือน (ต.ค.59-เม.ย.60)
150,408,382.77
บาท
กำไรสุทธิประจำเดือน เม.ย.60
19,068,730.00
บาท


 

ผลการดำเนินงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ในรอบ 6 ปี
ปี พ.ศ. รายการ
ทุนเรือนหุ้น ทุนดำเนินงาน กำไรสุทธิประจำปี
ปี 2554 812,810,870.00 2,411,402,481.14 101,422,731.21
ปี 2555 911,098,730.00 3,489,559,878.83 119,329,302.00
ปี 2556 1,041,414,990.00 4,069,583,186.41 155,750,469.20
ปี 2557 1,195,492,620.00 4,555,908,626.06 181,443,727.69
ปี 2558 1,365,765,540.00 4,854,011,750.01 201,687,223.43
ปี 2559 1,529,086,990.00 5,419,331,112,97 219,166,460.42

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ