ผลการดำเนินงานประจำเดือน และรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-10-26 10:37:52
IP: 192.168.100.248
 


 

 

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.ย.62

จำนวนสมาชิก
12,329
ราย
           - สมาชิกสามัญ  9,699 ราย
           - สมาชิกสมทบ  2,630 ราย
ทุนดำเนินงาน
6,603,895,850.63
บาท
หนี้สินอื่น 14,259,290.50 บาท
เงินรับฝาก
3,835,426,736.69
บาท
ทุนเรือนหุ้น
2,008,071,350.00
บาท
ทุนสำรอง
402,043,919.52
บาท
ทุนสะสมอื่น ๆ
62,693,355.83
บาท
กำไรสุทธิสะสมประจำเดือน (ต.ค.61 - ก.ย.62 )
281,401,198.09
บาท

 

 

สินทรัพย์

หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
106,830,947.00 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
-
เงินฝากสหกรณ์อื่น
 335,000,000.00 
เงินกู้ยืม
-
เงินลงทุน - สุทธิ 300,826,000.00

เงินรับฝาก

3,835,426,736.69
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
 5,730,918,720.84
หนี้สินอื่น
14,259,290.50
ดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ค้างรับ - สุทธิ 189,014.96 รวมหนี้สิน
3,849,686,027.19
ที่ดิน อาคาร และ ปกรณ์ - สุทธิ 2,526,035.65

ทุนของสหกรณ์

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม    (288,900.56) ทุนเรือนหุ้น
 2,008,071,350.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,836,717.00 ทุนสำรอง
 402,043,919.52
สินทรัพย์อื่น                                                                        24,057,315.74 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
62,693,355.83
 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

281,401,198.09
          รวมทุนของสหกรณ์
2,754,209,823.44
      รวมสินทรัพย์
6,603,895,850.63
        รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
 6,603,895,850.63

 

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง
 - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 335,000,000.00
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 5,075,175.53
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก   -
   เงินลงทุนในหุ้นกู้  362,000,000.00
   ที่ดิน....................................................... -
   อาคาร.................................................... -
   ตั๋วสัญญาใช้เงิน..................................... -
   อื่น ๆ (ระบุ).......................................... -
   หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

 

 

ผลการดำเนินงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ในรอบ 6 ปี
ปี พ.ศ. รายการ
ทุนเรือนหุ้น ทุนดำเนินงาน กำไรสุทธิประจำปี
ปี 2556 1,041,414,990.00 4,069,583,186.41 155,750,469.20
ปี 2557 1,195,492,620.00 4,555,908,626.06 181,443,727.69
ปี 2558 1,365,765,540.00 4,854,011,750.01 201,687,223.43
ปี 2559 1,529,086,990.00 5,419,331,112,97 219,166,460.42
ปี 2560 1,682,956,030.00 5,855,659,747.76 229,914,759.74
ปี 2561 1,842,740,190.00 6,289,748,986.31 255,134,530.18

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ