ผลการดำเนินงานประจำเดือน และรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ก.ค.60
Posted: สอ.นาวิกโยธิน จำกัด Date: 2009-10-26 10:37:52
IP: 192.168.100.248
 


 

 

 

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ก.ค.60

จำนวนสมาชิก
12,131
ราย
           - สมาชิกสามัญ  9,427 ราย
           - สมาชิกสมทบ  2,704 ราย
ทุนดำเนินงาน
5,719,510,162.06
บาท
เงินรับฝาก
3,477,096,402.46
บาท
ทุนเรือนหุ้น
1,653,880,680.00
บาท
ทุนสำรอง
319,580,616.80
บาท
ทุนสะสมอื่น ๆ
50,302,275.78
บาท
กำไรสุทธิประจำเดือน (ต.ค.59-ก.ค.60)
189,690,791.80
บาท
กำไรสุทธิประจำเดือน ก.ค.60
19,983,557.80
บาท

 

 

สินทรัพย์

หนี้สิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
 114,218,789.69 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
-
เงินฝากสหกรณ์อื่น
 265,023,997.31 
เงินกู้ยืม
-
เงินลงทุน - สุทธิ
 255,826,000.00 
เงินรับฝาก
 3,477,096,402.46
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
 5,017,621,518.69 
หนี้สินอื่น
 28,959,395.82 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
 791,653.88 
   รวมหนี้สิน
 3,506,055,798.28 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 3,700,184.03 
ทุนของสหกรณ์
สินทรัพย์อื่น
 4,328,018.46 
ทุนเรือนหุ้น
 1,653,880,680.00 
 
ทุนสำรอง
 319,580,616.80 
 
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
 50,302,275.78 
 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
 189,690,791.20 
 
    รวมทุนของสหกรณ์
 2,213,454,363.78
      รวมสินทรัพย์
 5,719,510,162.06
    รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
 5,719,510,162.06

 

เงินฝากสหกรณ์อื่นรายที่มีจำนวนเงินฝากเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้นบวกด้วยทุนสำรอง
 - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 265,000,000
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 -
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 7,206
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ -
สินทรัพย์ที่นำไปค้ำประกันเงินกู้ยืม/เงินรับฝาก   -
   เงินลงทุนในหุ้นกู้  155,000,000
   ที่ดิน....................................................... -
   อาคาร.................................................... -
   ตั๋วสัญญาใช้เงิน..................................... -
   อื่น ๆ (ระบุ).......................................... -
   หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า (สหกรณ์ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย) -

 

 

ผลการดำเนินงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ในรอบ 6 ปี
ปี พ.ศ. รายการ
ทุนเรือนหุ้น ทุนดำเนินงาน กำไรสุทธิประจำปี
ปี 2554 812,810,870.00 2,411,402,481.14 101,422,731.21
ปี 2555 911,098,730.00 3,489,559,878.83 119,329,302.00
ปี 2556 1,041,414,990.00 4,069,583,186.41 155,750,469.20
ปี 2557 1,195,492,620.00 4,555,908,626.06 181,443,727.69
ปี 2558 1,365,765,540.00 4,854,011,750.01 201,687,223.43
ปี 2559 1,529,086,990.00 5,419,331,112,97 219,166,460.42

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ